فناوری

About this Result قابلیت جدید جست‌وجوی گوگل

کمپانی گوگل در هفته گذشته در طی کنفرانس توسعه‌دهندگان گوگل موسوم به Google I/O درباره قابلیت جدیدی در جست‌وجوی مرورگر خود موسوم به «درباره این نتیجه» (About this Result) صحبت کرد. این قابلیت با هدف جلوگیری از گسترش اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در فضای وب معرفی شده و به کاربران کمک می‌کند درباره منبع نتایج جست‌وجویشان اطلاعات بیشتری به‌دست آوردند.

«درباره این نتیجه» را در قسمت پایین سایت در فهرست نتایج جست‌وجو می‌توان مشاهده کرد و به‌کمک آن کاربران می‌توانند توصیف وب‌سایت از خود و نظرات دیگران درباره آن و لینکی به صفحه ویکی پدیای آن را ببینند. هدف اصلی این شرکت در ارائه این ویژگی، کمک به کاربران برای تصمیم‌گیری درباره اعتماد کردن یا نکردن به منبعی خاص می‌باشد. هر چه بیشتر از این قابلیت استفاده شود، کاربران جست‌وجوی گوگل به‌ کمک اطلاعاتی که درباره منبعی خاص به‌ دست می‌آوردند، می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا این منبع مطمئن می‌باشد یا خیر.

بر اساس گفته‌های این شرکت، اگر جست‌وجوی کاربر اطلاعاتی به او نمایش دهد که تاکنون هرگز درباره‌اش نشنیده، بخش About this Result می‌تواند اطلاعات لازم را دراختیار او قرار دهد یا اگر جست‌وجوی او درباره موضوعی مهم، مثل سلامت یا مسائل مالی است با اطمینان و آسودگی بیشتری می‌تواند از اطلاعات وب‌سایت استفاده نماید.

گوگل در این باره می‌گوید، اگر وب‌سایتی صفحه ویکی‌پدیا نداشته باشد، بخش About this Result به کاربر محتوای دیگری از جمله تاریخی را نشان می‌دهد که وب‌سایت از طریق گوگل ایندکس شده است. این قابلیت اولین‌بار ماه فوریه در پستی در بلاگ گوگل معرفی شد و قرار است تا اواخر ماه می برای تمام جست‌وجوها به زبان انگلیسی فعال گردد. این قابلیت در آینده برای زبان‌های دیگر نیز ارائه خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا